ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมืองรับเข้าศึกษา

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานรับสมัคร งานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา


คณะ / โครงการสามารถ Download เอกสารได้จาก Link ด้านล่างนี้นะคะ   เอกสารสรุป Forum งานสอบคัดเลือกฯ 2556

 แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในการสอบคัดเลือกฯ 1. Checklist สำหรับการปฏฺิบัติงาน Checklist 1 2. แบบฟอร์มคำสั่งฯ example   แบบฟอร์ม สำหรับการประมาณการงบประมาณ และการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ 1. แบบฟอร์ม งปม. ผ.01 plan-01 2. แบบฟอร์ม งปม. ค.01 Budget 01   แบบฟอร์มสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ 1. แบบฟอร์ม งปม. ค02 Budget 02 2. ใบสำคัญจ่าย payment voucher   แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดพิมพ์ข้อสอบ กรณีพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์ 1. แบบฟอร์ม พ.01 Orders 01 2. แบบฟอร์ม พ.02 Orders 02   ประกาศ มธ. เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทน 1. ระเบียบ มธ. เรื่องการจ่ายค่าตอบแทน ระเบียบจ่ายค่าตอบแทนปี 34 และประกาศ ปี 50   หมายเหตุ […]

วงที่ 3 สร้างลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรคุมสอบให้เป็นมืออาชีพ ในการสัมมนาครบรอบ 30 ปี สำนักทะเบียนฯ 1 ในวง เสวนาที่จัดขึ้นเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา และเป็นส่วนสำคัญมากที่ขาดไม่ได้คือ การจัดสอบ ซึ่งในการจัดสอบแต่ละที่นั้นมีหลักการและกฎเกณฑ์ไม่เหมือนกัน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักทะเบียนจึงจัดวงเสวนาเกี่ยวกับการจัดสอบ รวบรวมหลักการให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งได้สรุปเป็นแนวทางตามรายละเอียดข้างล่างนี้ สำหรับวงที่ 3 สามารถ Download ได้ที่ เสวนาวงที่ 3

เสวนาวงที่ 1 การรับสมัครระดับปริญญาตรีเฉพาะโครงการพิเศษและระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปกติและพิเศษ ซึ่งวง 1 ได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกลั่นกรองจนได้เป็นความรู้ออกมา ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดได้ตาม เสวนาวงที่ 1    

องค์ความรู้เมืองรับเข้าศึกษามีอะไรบ้าง ต้องคลิกไปติดตามได้เลยจ้า

มาทำความรู้จักกับชาวเมืองรับเข้าศึกษากันนะคะ

tu-openhouse20101Download here

ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในกรณีที่หลักสูตรปริญญาเอกกำหนดให้นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ

นัยสำคัญทางกฎหมายจากคำพิพากษาศาลปกครองในคดีเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา