ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ข่าวและกิจกรรม


เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้มีการจัดตรวจ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งในครั้งนี้ ได้ตรวจประเมิน (เฉพาะส่วน KPI)  โดยคณะกรรมการ QA3 ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกฝ่าย จากแรกเริ่มใช้เวลาในการตรวจเพียงวันเดียว แต่เนื่องจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มีหลายฝ่าย จึงทำให้การตรวจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เลยต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ในการตรวจ ดังนั้น ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ จึงขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ QA3 ทุกท่าน ที่สละเวลา ร่วมแรงร่วมใจในการตรวจครั้งนี้ค่ะ ^^  

“เทคนิคสร้างความรัก ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน” วันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิศรานุวรรต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ศูนย์รังสิต จัดโดย…คณะกรรมการจัดสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2559 ช่วงแรกจะเป็นการพบปะประชาคมของผู้บริหารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา นำทีมโดย รองศาสตร์ ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา พูดคุยกับประชาคมในแง่ของทั้งนโยบาย การเปลี่ยนแปลง ในด้านต่างๆ สรุปผลการดำเนินงาน 1 ปี ที่ผ่านมา     ต่อมาท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดามพ์เมษ บุณยะเวศ พบปะประชาคมในด้านเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการบริการ เช่น การรับ-วางโทรศัพท์อย่างไร ให้ผู้ที่รับบริการรู้สึกถึงการบริการทีดี   ช่วงพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหาร   และกิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมเวิร์คช้อป ที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม ดำเนินการโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล อาจารย์ เสาวธาร โพธิ์กลัด     […]

เล่มคู่มือความรู้เล่มนี้ เป็นการต่อยอดจากการจัดทำคู่มือความรู้ของสำนักทะเบียนและประมวลผล เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อปรับปรุง แก้ไขคู่มือเดิมที่เคยเผยแพร่ให้คณะ/โครงการต่างๆ นำไปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือกฯ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว           สำนักทะเบียนฯ จึงเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจขั้นตอนดังกล่าว สามารถ Download เอกสาร ได้ตามนี้ค่ะ >>> KM REG Budget

ทุกฝ่ายสามารถ download เอกสารได้จาก links ข้างล่าง   แบบฟอร์ม MASS 57 งานประจำ Template MASS 2557   แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2557 Template Budget 2557   แบบฟอร์มตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ exemple

 แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในการสอบคัดเลือกฯ 1. Checklist สำหรับการปฏฺิบัติงาน Checklist 1 2. แบบฟอร์มคำสั่งฯ example   แบบฟอร์ม สำหรับการประมาณการงบประมาณ และการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ 1. แบบฟอร์ม งปม. ผ.01 plan-01 2. แบบฟอร์ม งปม. ค.01 Budget 01   แบบฟอร์มสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ 1. แบบฟอร์ม งปม. ค02 Budget 02 2. ใบสำคัญจ่าย payment voucher   แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดพิมพ์ข้อสอบ กรณีพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์ 1. แบบฟอร์ม พ.01 Orders 01 2. แบบฟอร์ม พ.02 Orders 02   ประกาศ มธ. เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทน 1. ระเบียบ มธ. เรื่องการจ่ายค่าตอบแทน ระเบียบจ่ายค่าตอบแทนปี 34 และประกาศ ปี 50   หมายเหตุ […]

หลักการขออนุมัติงบประมาณ ของสำนักทะเบียนฯ Ep.2.2 เกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการต่าง

หลักการขออนุมัติงบประมาณ ของสำนักทะเบียนฯ Ep.2.1 เกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณทั่วไปที่ไม่ใช่การขออนุมัติโครงการต่างๆ

  คณะ/โครงการ/สาขา สามารถ Download เอกสาร ได้จาก link ข้างล่างนี้นะคะ http://km.reg.tu.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/KM-Forum-56.rar