ข่าวสารและกิจกรรม


ติดตามอ่านได้จาก link เลยนะคะ

ติดตามอ่านข่าวสารของ สำนักทะเบียนฯ มธ. ได้เลยจ้า !!

การแลกเปลี่ยนรู้ ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนฯ และเจ้าหน้าที่ มธ.ศูนย์ลำปาง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางงานบริการทางการศึกษาระหว่างบุคลการของสำนักทะเบียนฯ กับบุคลากรของศูนย์ลำปาง และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อประสานงาน ทั้งนี้ทางสำนักทะเบียนฯ ก็ได้จัดทำสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทะเบียน สมาชิกสามารถ Download เอกสารได้ตาม Link ได้เลย   สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามรูปภาพกิจกรรมระหว่างการแลกเปลี่ยนรู้ ได้เลยค่ะ

จดหมายข่าวฉบับเดือนมีนาคม – เมษายน 55 1. Modern มีการแนะนำผู้อำนวยการคนใหม่ 2. Accuracy การแก้ไขข้อบังคับ มธ. 3. Smart การพัฒนาเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง 4.Smile  บริการด้วยใจ…สื่อสารด้วยกัน   และข่าวสารต่างๆ มากมายติดตามข่าวสารของ สนท. ได้จาก Link

อ่านข่าวสารประจำเดือนได้เลยนะคะ

สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ จัดสัมมนาระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต

ประเดิมด้วยภาพบรรยากาศช่วงงานเลี้ยง Hat Fancy Party

ข่าวฮอต ๆ ของ สนท.

ภาพกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 5 ที่พัทยา