คลังความรู้รวมภายในชุมชนงานทะเบียน


มาทำความรู้จักกับชาวเมืองรับเข้าศึกษากันนะคะ

มาทำความรู้จักกับชุมชน ชาวเมืองยุทธศาสตร์ฯ กันนะคะ

มาทำความรู้จักกับชาวเมืองบริหารงานทั่วไปนะคะ

มาทำความรู้จักกับชาวเมืองเทคโนโลยีสารสนเทศกันนะคะ

มาทำความรู้จักกับเมืองจดทะเบียนได้เลยนะคะ

มาทำความรู้จักชาวเมืองทะเบียนประวัติกันนะคะ

เมื่อดูผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2552 ได้คะแนนอยู่ที่ 2.83 โดยผลการดำเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถบรรลุผลตามเกณฑ์ได้นั้น เนื่องจาก สนท. ยังไม่มีฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ผลการแลกเปลี่ยน … เรียนรู้ KM_FORUM ครั้งที่ 4