คลังความรู้รวมภายในชุมชนงานทะเบียน


แนวทางการเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางป้องกันหรือแก้ปัญหาเชิงรุก หรือการเขียน Mini Kaizen เพื่อรายงานผล ในกลยุทธ์ A3 ของ สนท. นั้น ต้องสรุปข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการจากกลยุทธ์ A1 – A2 ในทุกตัวชี้วัด   และนำมาสรุปวิเคราะห์จัดทำเป็นข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย บทที่ 1 หลักการและเหตุผล (ทำเพราอะไร) บทที่ 2 ขั้นตอน Flow Chart Checklist บทที่ 3 การวางแนวทางป้องกันระบบความเสี่ยง ทั้งภายในและภายนอก โดยนำข้อมูลจากการรายงานผลงานกลยุทธ์ A มาใช้ประกอบ บทที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ยง เช่น ปรับ Flow Chart หรือ Checklist หรือเมื่อเจอปัญหาระหว่างทางมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร   อาจศึกษาเพิ่มเติมจากตัวอย่าง ของงานรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานใน สนท. ดังนี้ MiniKaizen การรับสมัครบุคลากร รายงานผลการปรับปรุง ครั้งที่ 2  

ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ยง เกี่ยวกับงานทะเบียนทางการศึกษา 1. เรื่องถอนชื่อคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ คลิก withdrawn 2. เรื่องการอนุมัติปริญญา คลิก Degree Authorization

หลังจากที่เจอสภาวะน้ำท่วมไปเมื่อปี 2554 สำนักทะเบียนฯ เราก็ได้ปรับปรุงอาคารเรื่อยมา เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการนักศึกษา แต่สำหรับในส่วนของบุคลากร สำนักทะเบียนฯ ได้จัดห้องสำหรับบุคลากรไว้จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้เกี่ยวในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการอบรมต่างๆ หรือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน…เรียนรู้ โดยที่มีการออกแบบห้องให้เหมาะสม สามาถจัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยการปรับเปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้ให้เป็นแบบคลาสรูม หรือ จัดเป็นกลุ่ม workshop อีกทั้งผู้ที่เข้าไปในห้องแล้วจะเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ เกริ่นมาซะขนาดนี้ เรามาดูรูปห้องกันดีกว่า แต่หากเพื่อนๆ พี่ๆ น้อง ชาว TU REG CoPs สนใจก็แวะมาเยี่ยมชมกันได้นะคะ ^^     โต๊ะ 6 เหลี่ยม ที่สามารถจัดเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ ตามแต่จินตนาการของแต่ละคน มุมนี้เพื่อการเรียนรู้… นอกจากกิจกรรมเรียนรู้แบบ Face To Face แล้ว เรายังมีสื่อมัลติมีเดียให้บุคลากรสามารถเลือกใช้ได้ความชอบด้วยค่ะ มุมนี้ คือ …. สิ่งที่ภาคภูมิใจ…สำหรับคนสำนักทะเบียนฯ มุมกระจกก่อนเข้าห้อง มุมนั่งอ่านหนังสือชิลๆ   ตอนนี้ทางฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ กำลังทยอยจัดหนังสือต่างๆ เข้าชั้นวาง และถ้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อไร […]

สำนักทะเบียนฯ เริ่มที่จะจัดทำการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2557 และหนึ่งที่ใจเป็นใจความสำคัญ คือ คู่มือในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำประกันคุณภาพสมบูรณ์ เลขาคณะกรรมการประกันคุณภาพ จึงได้ทำคู่มือขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆ น้องๆ ชาว TU – REG CoPs สามารถเอาไปใช้ได้ค่ะ ไม่ได้หวงเลย ถ้าพี่ๆ น้องๆ จะเอาไปเป็นแบบอย่างกันนะคะ ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ หวังว่าปีนี้สำนักทะเบียนฯ จะพัฒนาด้านประกันคุณภาพยิ่งขึ้นไปอีก เพราะพี่ๆ น้องๆ ได้มีคู่มือไว้ข้างกายแล้ว งานประกันเรื่องง่ายๆ ที่อยู่รอบตัวเราเนอะ ^^   QA 57

ตามที่สำนักทะเบียนฯ ได้มีการจัดสัมนา และศึกษาดูงานหน่วยงานที่ให้บริการดีเด่น โดยในปีงบประมาณ 2558 สำนักทะเบียนฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 4 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา โดยมีการจัด 2 กิจกรรมเข้าร่วมกัน คือ 1. สัมนาประจำปี 2558 2. การศึกษาดูงานเ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมทั้งทัศนะศึกษาที่จังหวัดสตูล   สำหรับกิจกรรมสัมมนาประจำปี จะเป็นการสรุปผลการจัดทำแผนกลยุทธ์ (MASS) ประจำปีงบประมาณ 256 – 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559 – 2561 เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ได้หมดวาระลง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล เข้ามาสืบแทน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายจึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมี […]

บันทึกความจำเรื่องการประเมินคุณภาพภายในสำนักทะเบียนฯ ประจำปีการศึกษา 2556 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>> QA56

 แบบฟอร์มอบรมสำหรับบุคลากรสำนักทะเบียนฯ แผนกิจกรรมการสอนงาน หรือการให้คำแนะนำ  Coaching 1 แบบบันทึกการสอนงานและให้คำแนะนำ (คนสอน) Coaching 2 แบบบันทึกการรับคำแนะนำ (คนเรียน) Coaching 3 แบบฟอร์มสมัครเข้าอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน seminar1 แบบฟอร์สมัครอบรมสำหรับหัวหน้าฝ่าย  seminar2       แบบฟอร์มสำหรับการขออนุมัติงบประมาณของสำนักทะเบียนฯ ขออนุมัติโครงการ งปม. คก01 Project 01   แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างภายในของสำนักทะเบียนฯ แบบฟอร์มจัดซื้อ พ.01 แบบฟอร์มจัดจ้าง พจ.02  Order 02   คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 แบบฟอร์มจัดทำประมาณการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เฉพาะงานประจำ) Template Budget 59  

สำหรับซีรีย์ข้อบังคับทางการศึกษา ก็มาได้ครึ่งทางแล้วค่ะ ในส่วนของ EP4 จะเกี่ยวกับว่า น้องๆ นักศึกษาจะต้องมีเกรดเฉลี่ยเท่าไรถึงจะจบการศึกษา หรือในแต่ละเทอมจะต้องได้เกรดเฉลี่ยเท่าไรจึงไม่ติด “Warning” หรือติด “Probation” ค่ะ หรือถ้าติดแล้วต้องทำอย่าไร วางแผนอย่างไรต่อไปดี     หาคำตอบได้จาก VDO ข้างล่างนี้

สำนักทะเบียนฯ จัดทำสูจิบัตร สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษามาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำสูจิบัตรในหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนของความถูกต้องของข้อมูล แนวทางการเขียนคำประกาศดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ขนาดของความหนาที่เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากปริมาณบัณฑิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น สำนักทะเบียนฯ จึงจัดทำขั้นตอนกระบวนการทำงานของสูจิบัตร ในรูปแบบของ Mini Kaizen เพื้่อปรับปรุง แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำงาน และเมื่อรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ก็จัดทำขั้นตอนกระบวนการงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดทำสูจิบัตรในปีการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ   หากมีผู้สนใจสามารถ Download ได้ ตามเอกสารแนบนี้จ้า ^^