ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมืองยุทธศาสตร์และประเมินผล

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ งานบุคคล งานประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์


ตามที่งานงบประมาณ ได้จัดทำ คู่มือความรู้ของฝ่าย (KM) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องอบรมของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา โดยมีพี่ๆ น้องๆ เข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินฯ ที่ใช้ในสำนักงานทะเบียนนักศึกษา และในส่วนตัวเล่ม จะนำมาเผยแพร่ให้ผู้สนใจอีกครั้งค่ะ เพราะเมื่อประชุมแล้วจะมีการทดลองใช้ และประเมินผลการทดลองใช้คู่มือความ และหากผลการประเมินมีข้อเสนอแนะที่ต้องปรับปรุง งานงบประมาณจะปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ และนำมาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งค่ะ  

“กิจกรรมสำนักงานทะเบียนฯ สัมพันธ์ 2559” กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์บุคลากรสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ณ Blue Wave Hotel Hua Hin จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 จัดโดย คณะกรรมการสำนักงานทะเบียนฯ สัมพันธ์            

โครงการรางวัลผลงานจากการจัดการความรู้ดีเด่น ปีการศึกษา 2557 (TU KM Day) นิทรรศการเผยแพร่ผลงานที่เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ตลอดจนเวทีนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น ที่ได้รับรางวัล Thammasat Knowledge Management Award โดยมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลเมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องกิจกรรม (TU-theatre) หอสมุด ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต     ซึ่งงานนี้สำนักทะเบียนนักศึกษาก็ได้มีการจัดส่งผลงานเข้าประกวด ถึงแม้จะจไม่ได้รับรางวัล แต่ก็ถือว่าได้มีส่วนกับงานของมหาวิทยาลัย และได้เผยแพร่ความรู้ที่ไ้ดรวบไว้ เพื่อที่จะได้เป็นการจัด KM ที่สมบูรณ์แบบ     INFOGRAPHIC_KM_594x840MM_02

เล่มคู่มือความรู้เล่มนี้ เป็นการต่อยอดจากการจัดทำคู่มือความรู้ของสำนักทะเบียนและประมวลผล เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อปรับปรุง แก้ไขคู่มือเดิมที่เคยเผยแพร่ให้คณะ/โครงการต่างๆ นำไปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือกฯ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว           สำนักทะเบียนฯ จึงเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจขั้นตอนดังกล่าว สามารถ Download เอกสาร ได้ตามนี้ค่ะ >>> KM REG Budget

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการเงิน ส่งผลให้แบบฟอร์มที่เคยแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีความเหมาะสม ดังนั้น งานงบประมาณ จึงจัดทำแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่เพื่อให้คณะ/ โครงการ ได้นำไปใช้ เพื่อที่จะไม่ต้องแก้ไขแบบฟอร์ม ตอนที่จัดส่งมาขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในการสอบคัดเลือกฯ 1. Checklist สำหรับการปฏฺิบัติงาน Checklist 1 2. แบบฟอร์มคำสั่งฯ example   แบบฟอร์ม สำหรับการประมาณการงบประมาณ และการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ 1. แบบฟอร์ม งปม. ผ.01 plan-01 2. แบบฟอร์ม งปม. ค.01 Budget-01 (59) 3. Checklist Checklist-1   แบบฟอร์มสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ 1. แบบฟอร์ม งปม. ค02 Budget-02 (59) 2. ใบสำคัญจ่าย payment voucher   แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดพิมพ์ข้อสอบ กรณีพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์ 1. แบบฟอร์ม พ.01 Orders-01 (59) 2. แบบฟอร์ม […]

1. แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณ 1.1 ขออนุมัติงบประมาณรายการทั่วไป budget 01 1.2 ขออนุมัติค่ารับรอง budget 02 1.3 ขออนุมัติโครงการ Project-01 1.4 ขออนุมัติจัดซื้อ เช่น จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานครัว buy 01 1.5 ขออนุมัติจัดจ้าง เช่น จ้างเหมาบริการต่างๆ buy 02 2. ขออนุมัติ O.T. 2.1 แบบฟอร์มขออนุมัติ OT 01-1.3 2.2 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย OT 02-1.4 OT 02 – 2.4 OT 02 – 3.4 OT 02 – 4.4 3. ขออนุมัติทุนสงเคราะห์ 3.1 ขออนุมัติจ้าง  Help01-59 3.2 ขออนุมัติเบิกค่าจ้าง  Help02-59 3.3 แบบลงชื่อปฏิบัติงาน Help03-59 3.4 […]

กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปีการศึกษา 2556 สรุปเป็นเนื้อหาสั้นๆ แต่เข้าใจถึงกระบวนการจัดทำ KM ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทางกองส่งเสริมมาตรฐานฯ ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของ 5 หน่วยงาน ดังนี้ เรื่องทั้งหมด 1. สถาบันไทยคดีศึกษา : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2. คณะพยาบาลศาสตร์ : การสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ และ การผลิตผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 3. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม : การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 4. สำนักทะเบียนและประมวลผล : การบริหารงานรับเข้าศึกษา กิจกรรม การรับสมัครออนไลน์ และ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 5. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : การใช้เกมจำลองธุรกิจเพื่อการสอน   ซึ่งทั้ง 5 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย 7 กิจกรรม รายละเอียดติดตามได้จาก Link  

         สำนักทะเบียนและประมวลผลทำการสำรวจการรับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์ของผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับบริการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สนท. มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้มีการนำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ไปปรับปรุง เพื่อให้ทุกบริการทางการศึกษาของ สนท. มีประสิทธิภาพ           การสำรวจการรับรู้ข่าวสารแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนแรกเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ใช้บริการรับรู้ข้อมูลของ สนท. ส่วนที่สองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้บริการต่อบริการของ สนท. และส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการรูปแบบใหม่ของ สนท. ประกอบด้วย     TU-NEWS บริการส่งข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาผ่าน SMS ของ ระบบ AISe-Purse บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านบัตรนักศึกษา Automatic Document Machine บริการผลิตใบรับรอง อัตโนมัติ VDO ความรู้บริการทางการศึกษา จากสถานี YouTube : NuREG Thammasat ตุลาคม 2557- มิถุนายน […]

           ปีการศึกษา 2557 สำนักทะเบียนฯ ได้บริการผู้ใช้บริการทุกกลุ่มด้วยการส่งมอบรอยยิ้ม ความใส่ใจ เต็มใจ ให้บริการ สอดคล้องตามกลยุทธ์ด้าน Smile โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการได้รับรอยยิ้ม และความประทับใจบริการในทุกมิติของสำนักทะเบียนฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมให้บริการ ให้คำปรึกษาบริการทางการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ด้วยอัธยาศัย ไมตรีที่ดี มีการให้บริการอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน ด้วยความสะดวกรวดเร็ว พื้นที่สำหรับการให้บริการมีความเหมาะสม เป็นสัดเป็นส่วน มีการแสดงป้ายจุดบริการสังเกตเห็นได้ชัดเจน คุณภาพการให้บริการระบบสารสนเทศ มีความเสถียร ถูกต้อง เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และสุดท้ายคุณภาพบริการข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ และ Facebookมีการนำเสนอที่น่าสนใจและข้อมูลมีความทันสมัย ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่ผู้ใช้บริการรับรู้ข่าวสารจากสำนักทะเบียนฯ       สำนักทะเบียนฯ สำรวจความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 2,247 คน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการมากที่สุด โดยสำรวจผู้ใช้บริการ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา 1,892 คนกลุ่มบุคลากรภายใน ประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำคณะ สำนัก 279 […]