ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมืองยุทธศาสตร์และประเมินผล

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ งานบุคคล งานประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์


กิจกรรมดีๆ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลได้มีส่วนร่วม…การสัมมนาโครงการการเรียนรู้ (Knowledge Management) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ “ดี” ในการจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงาน/ส่วนกลาง มธ. ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 19 มิ.ย. 58 ณ ห้องประชุมแพทย์โดม2 อาคารเเพทยศาสตร์…สำนักทะเบียนฯ ได้รับเกียรติโดยมีหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล นางสาวสาริยา นวมจิต เป็นตัวเเทนถ่ายทอดความรู้ส่วนหนึ่งภายในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ด้วย       ถ้าหากมีกิจกรรมดีๆ ก็จะแชร์อีกนะคะ ^^

แนวทางการเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางป้องกันหรือแก้ปัญหาเชิงรุก หรือการเขียน Mini Kaizen เพื่อรายงานผล ในกลยุทธ์ A3 ของ สนท. นั้น ต้องสรุปข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการจากกลยุทธ์ A1 – A2 ในทุกตัวชี้วัด   และนำมาสรุปวิเคราะห์จัดทำเป็นข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย บทที่ 1 หลักการและเหตุผล (ทำเพราอะไร) บทที่ 2 ขั้นตอน Flow Chart Checklist บทที่ 3 การวางแนวทางป้องกันระบบความเสี่ยง ทั้งภายในและภายนอก โดยนำข้อมูลจากการรายงานผลงานกลยุทธ์ A มาใช้ประกอบ บทที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ยง เช่น ปรับ Flow Chart หรือ Checklist หรือเมื่อเจอปัญหาระหว่างทางมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร   อาจศึกษาเพิ่มเติมจากตัวอย่าง ของงานรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานใน สนท. ดังนี้ MiniKaizen การรับสมัครบุคลากร รายงานผลการปรับปรุง ครั้งที่ 2  

หลังจากที่เจอสภาวะน้ำท่วมไปเมื่อปี 2554 สำนักทะเบียนฯ เราก็ได้ปรับปรุงอาคารเรื่อยมา เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการนักศึกษา แต่สำหรับในส่วนของบุคลากร สำนักทะเบียนฯ ได้จัดห้องสำหรับบุคลากรไว้จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้เกี่ยวในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการอบรมต่างๆ หรือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน…เรียนรู้ โดยที่มีการออกแบบห้องให้เหมาะสม สามาถจัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยการปรับเปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้ให้เป็นแบบคลาสรูม หรือ จัดเป็นกลุ่ม workshop อีกทั้งผู้ที่เข้าไปในห้องแล้วจะเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ เกริ่นมาซะขนาดนี้ เรามาดูรูปห้องกันดีกว่า แต่หากเพื่อนๆ พี่ๆ น้อง ชาว TU REG CoPs สนใจก็แวะมาเยี่ยมชมกันได้นะคะ ^^     โต๊ะ 6 เหลี่ยม ที่สามารถจัดเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ ตามแต่จินตนาการของแต่ละคน มุมนี้เพื่อการเรียนรู้… นอกจากกิจกรรมเรียนรู้แบบ Face To Face แล้ว เรายังมีสื่อมัลติมีเดียให้บุคลากรสามารถเลือกใช้ได้ความชอบด้วยค่ะ มุมนี้ คือ …. สิ่งที่ภาคภูมิใจ…สำหรับคนสำนักทะเบียนฯ มุมกระจกก่อนเข้าห้อง มุมนั่งอ่านหนังสือชิลๆ   ตอนนี้ทางฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ กำลังทยอยจัดหนังสือต่างๆ เข้าชั้นวาง และถ้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อไร […]

ตามที่สำนักทะเบียนฯ ได้มีการจัดสัมนา และศึกษาดูงานหน่วยงานที่ให้บริการดีเด่น โดยในปีงบประมาณ 2558 สำนักทะเบียนฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 4 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา โดยมีการจัด 2 กิจกรรมเข้าร่วมกัน คือ 1. สัมนาประจำปี 2558 2. การศึกษาดูงานเ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมทั้งทัศนะศึกษาที่จังหวัดสตูล   สำหรับกิจกรรมสัมมนาประจำปี จะเป็นการสรุปผลการจัดทำแผนกลยุทธ์ (MASS) ประจำปีงบประมาณ 256 – 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559 – 2561 เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ได้หมดวาระลง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล เข้ามาสืบแทน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายจึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมี […]

บันทึกความจำเรื่องการประเมินคุณภาพภายในสำนักทะเบียนฯ ประจำปีการศึกษา 2556 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>> QA56

 แบบฟอร์มอบรมสำหรับบุคลากรสำนักทะเบียนฯ แผนกิจกรรมการสอนงาน หรือการให้คำแนะนำ  Coaching 1 แบบบันทึกการสอนงานและให้คำแนะนำ (คนสอน) Coaching 2 แบบบันทึกการรับคำแนะนำ (คนเรียน) Coaching 3 แบบฟอร์มสมัครเข้าอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน seminar1 แบบฟอร์สมัครอบรมสำหรับหัวหน้าฝ่าย  seminar2       แบบฟอร์มสำหรับการขออนุมัติงบประมาณของสำนักทะเบียนฯ ขออนุมัติโครงการ งปม. คก01 Project 01   แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างภายในของสำนักทะเบียนฯ แบบฟอร์มจัดซื้อ พ.01 แบบฟอร์มจัดจ้าง พจ.02  Order 02   คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 แบบฟอร์มจัดทำประมาณการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เฉพาะงานประจำ) Template Budget 59  

สำนักทะเบียนฯ จัดทำสูจิบัตร สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษามาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำสูจิบัตรในหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนของความถูกต้องของข้อมูล แนวทางการเขียนคำประกาศดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ขนาดของความหนาที่เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากปริมาณบัณฑิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น สำนักทะเบียนฯ จึงจัดทำขั้นตอนกระบวนการทำงานของสูจิบัตร ในรูปแบบของ Mini Kaizen เพื้่อปรับปรุง แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำงาน และเมื่อรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ก็จัดทำขั้นตอนกระบวนการงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดทำสูจิบัตรในปีการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ   หากมีผู้สนใจสามารถ Download ได้ ตามเอกสารแนบนี้จ้า ^^

สวัสดีน้องๆ นักศึกษา ตอนนี้เราเปิดเทอมมาจะครบเดือนแล้ว วันนี้พี่ๆ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ มี VDO ที่เกี่ยวกับน้อๆ โดยตรง นั่นคือ VDO “เรียนรู้ชีวิตนักศึกษาตั้งแต่ต้น…จนจบการศึกษา” มาฝากน้องๆ เฟรชชี่ทุกคน แต่ไม่ใช่แค่น้องๆ ปีหนึ่งเท่านั้นที่จะดู VDO ตัวนี้ได้ พี่ๆ ปีสูง หรือ แม้กระทั้งพี่ๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับการให้บริการทางการศึกษา ที่เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่หรือเก่าก็ดูได้ เพราะจะได้ช่วยตอบคำถามให้กับน้องๆ ที่มาปรึกษาได้จ้า   เรียนรู้ชีวิตนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มต้น…จนจบการศึกษา

สำนักทะเบียนฯ มีบริการที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่ต้องการขอใบรับรองต่างๆ ที่ไม่สะดวกที่จะมารับเอกสารได้ (ตอนปิดเทอม / กรณีนี้ส่งเฉพาะภายในประเทศ) หรือสะดวกที่จะมารับเอกสาร แต่เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการรับเอกสาร โดยวิธีการขอใบรับรอง online ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   มาดูขั้นตอนกันดีกว่า   [hdplay id=16 ]