ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมืองยุทธศาสตร์และประเมินผล

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ งานบุคคล งานประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์


เสวนา  : ประสาพี่น้อง วงที่ 2 การขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดสอบคัดเลือก   Download รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ เสวนาวงที่ 2

การเข้าร่วมสัมมนา KM เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 55

รวบรวมประวัติการสัมมนาในทุกครั้งที่ผ่านมา

ห้องนี้มีอะไร คลิกๆๆๆ

มาทำความรู้จักกับชุมชน ชาวเมืองยุทธศาสตร์ฯ กันนะคะ

เมื่อดูผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2552 ได้คะแนนอยู่ที่ 2.83 โดยผลการดำเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถบรรลุผลตามเกณฑ์ได้นั้น เนื่องจาก สนท. ยังไม่มีฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ผลการแลกเปลี่ยน … เรียนรู้ KM_FORUM ครั้งที่ 4

แบบฟอร์มประวัติการศึกษาและผลงาน

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สนท. ปีการศึกษา 2552