ท่านสามารถคลิกที่ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้เลยครับ

เมืองรับเข้าศึกษา

งานแนะแนวการศึกษา

งานจัดทำประกาศ

งานรับสมัคร

การจัดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

การสำรวจสภาวะเศรษฐกิจ

การประมวลผลการคัดเลือกออก

การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา

เมืองทะเบียนประวัติ

งานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

งานสถานภาพนักศึกษา

งานผลิตเอกสารรับรองการศึกษา

งานบริการศิษย์เก่า

เมืองจดทะเบียน

งานตารางสอน-สอบ

งานทุนการศึกษา

งานจดทะเบียน

งานตรวจสอบผลการจดทะเบียน

งานผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียม

งานห้องบรรยาย-ห้องสอบ

งานบันทึกขออนุมัติคณบดี/อธิการบดี เช่น จดทะเบียนล่าช้า จดทะเบียนข้ามโครงการ/สถาบัน


เมืองตรวจสอบผลการศึกษา

 

งานรวบรวมตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา

งานรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา

งานตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ

งานแจ้งจบการศึกษา

งานตรวจสอบและอนุมัติปริญญา

งานผลิตเอกสารรับรองการศึกษา

เมืองเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริหารและดูแลระบบเครือข่าย

งานบริหารและดูแลระบบฐานข้อมูล

งานบริหารและดูแลเว็บไซต์ของ สนท.

งานบริการเทคโนโลยีแก่บุคลากรภายใน

งานบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ

เมืองบริหารงานทั่วไป

งานสารบรรณ

งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ

งานประชุม

งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

งานการเงินและบัญชี


เมืองยุทธศาสตร์และประเมินผล

งานวิเคราะห์และวางแผน

งานติดตามและประเมินผล

งานงบประมาณ

งานพัฒนาบุคลากร

งานบริหารบุคคล

งานประกันคุณภาพ

งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์

งานเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร ทั้งภายในและนอก สนท.

งานจัดการต้อนรับผู้เข้ามาศึกษาดูงาน

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น