เมืองยุทธศาสตร์และประเมินผล

งานวิเคราะห์และวางแผน

งานติดตามและประเมินผล

งานงบประมาณ

งานพัฒนาบุคลากร

งานบริหารบุคคล

งานประกันคุณภาพ

งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์

งานเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร ทั้งภายในและนอก สนท.

งานจัดการต้อนรับผู้เข้ามาศึกษาดูงาน

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น