Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


One response to “เรื่องเล่าจากการสัมมนาแผน KM มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

  1. tu_sari says:

    คุณแอ๊ปเปิ้ลตั้งใจเรียนมาก อยากรู้อะไรถามเค้าได้ค่ะ 🙂

Leave a Reply