งานจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพหรือจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

งานจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR)

การปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน

Tags:

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น