ตามที่ได้มอบหมายให้เป็นผู้แทน มธ.ไปร่วมประชุมอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ชุดที่มี รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี  เป็นประธาน  เมื่อบ่ายวันที่ ๒๕ พฤษภาคม นั้น  สรุปสาระสำคัญของการประชุมดังนี้

๑. นอกจากประธาน  และผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้ว  ยังมีประธาน ทปอ. เลขาธิการ ทปอ. ผอ.สทศ.  คุณศศิธรและทีมงานอ.สมชาย เข้าร่วมประชุมด้วย

๒. สทศ. แจ้งให้แต่ละมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะนำคะแนน GAT PAT  ไปใช้ในการสอบตรง ไปร่วมประชุมกับสทศ. วันที่ ๑๑ มิถุนายน เวลา ๑๐.๐๐ น. ชั้น ๓๕  เพื่อหารือขั้นตอนดำเนินงานและรูปแบบของข้อมูล (format) ที่จะนำไปใช้

๓. เกี่ยวกับการดำเนินงาน admission  ปีการศึกษา 2553

                ๓.๑ คะแนน GAT  PAT  สำหรับรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๓  สทศ.แจ้งว่า จะประมวลผลเสร็จก่อนสงกรานต์ ๒๕๕๓ (ประมาณ ๕-๖ เมษายน ๒๕๕๓)  จึงสามารถนำไปใช้ในระบบ admission 2553 ได้

                ๓.๒ จะมีการทำสัญญาตกลงกับธนาคารที่รับชำระค่าสมัครระบบ admission  ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒

                ๓.๓ ในด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดองค์ประกอบค่าน้ำหนักต่างๆ  นอกจากขอร้องให้แต่ละมหาวิทยาลัยช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ และนำเสนอในเว็ปไซต์ของ สกอ.ไปแล้วนั้น   ทปอ.จะเป็นเจ้าภาพในการทำโปสเตอร์แจกจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยรับไปช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ต่อไป

                ๓.๔ ในด้านการขอให้ทางโรงเรียนจัดส่ง GPA ของนักเรียนผู้สมัครเพื่อนำมาประมวลผลซึ่งมีความล่าช้า ความไม่ถูกต้องอยู่บ้างนั้น  ที่ประชุมมีมติให้เชิญผู้แทนจากศธ. อันได้แก่ สป. สพฐ. สอศ. กศน. และสช. เข้าร่วมเป็นกรรมการในอนุกรรมการชุดนี้ด้วย  เพื่อให้ความร่วมมือประสานงานใกล้ชิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                ๓.๕ เกี่ยวกับการจัดพิมพ์ระเบียบการนั้น  คุณศศิธรแจ้งว่าในปีที่ผ่านมายอดขายตกลงมาก ซึ่งน่าจะมีผลมาจากการประชาสัมพันธ์สื่ออื่น (เช่น อินเตอร์เนต) ที่แพร่หลายมากขึ้น ประกอบกับเหตุการณ์ไม่สงบช่วงสงกรานต์  จึงจะขอรวบรวมศึกษาข้อมูลอีกครั้งหนึ่งก่อนเพื่อนำเสนอที่ประชุมในโอกาสต่อไปว่าสมควรจะดำเนินการอย่างไรในปีนี้

                ๓.๖ เกี่ยวกับการส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบตรงและยืนยันสิทธิของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น  มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางว่าจะร่นเข้ามาจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๓ หรือไม่เพื่อให้ห่างจากเวลาการประกาศผลคะแนน O-Net  จะได้ไม่มีปัญหาการขอคืนสิทธิเช่นที่ผ่านมา 

ในที่สุดที่ประชุมมีมติให้คงกำหนดเวลาเดิมไว้เดิมไว้ และขอให้เข้าใจตรงกันว่ากำหนดนี้คือเวลาที่มหาวิทยาลัยต้องส่งให้ ทปอ.   ส่วนมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกำหนดเช่นไรก็ตามแต่เห็นสมควร  และในการพิจารณาสิทธิของนักเรียนผู้สอบได้  จะต้องถือเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นสำคัญ   มิใช่เวลาที่ส่งให้ ทปอ.

อย่างไรก็ดี  ที่ประชุมมีความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กสพท. อยู่บ้าง  เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีปัญหาการสละสิทธินอกเหนือความคาดหมายอันกระทบต่อจำนวนรับของหลายมหาวิทยาลัย   ถึงขนาดมีผู้เสนอให้นำรายชื่อรับตรงไปตัดชื่อที่ กสพท.ด้วย    และท้ายที่สุดประธานทปอ. เสนอให้เชิญประธานกลุ่ม กสพท. เข้าเป็นอนุกรรมการหรือเข้ามาร่วมพูดคุยกับทางอนุกรรมการด้วย  ซึ่งน่าจะรีบดำเนินการแต่เนิ่นๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับระบบการรับเข้าในภาพรวม

นอกจากนี้  ยังมีการเสนอให้ ทปอ.ดำเนินการจัดตั้ง  central clearing house  เพื่อประสานงานในการตัดชื่อทั้งระบบ  ไม่ว่าจะเป็นกรณีระหว่างรับตรงกับ admission  หรือในระหว่างโครงการรับตรงด้วยกันเอง อีกด้วย  ซึ่งประธานรับจะไปหารือกับ ทปอ.ต่อไป

๓.๗ สำหรับกำหนดการรับสมัครและชำระเงินที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในรายงานการประชุมนั้น  ขอแก้ไขให้ถูกต้องเป็น

                รับสมัคร  ๑๑ – ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๓

                ชำระเงิน  ๑๑ –  ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๓

 

               

๔. เกี่ยวกับการดำเนินงาน admission ในอนาคต

                                ๔.๑ ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  เมื่อช่วงเช้า ( ๒๕ พฤษภาคม)  ได้ประชุมกลุ่มวิชาชีพ สภาคณบดีทั้งหลาย เพื่อขอให้พิจารณาองค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับ admission หลังปี ๒๕๕๓  และให้นำส่งต้นเดือนกรกฎาคม  เพื่อไปเป็นข้อมูลในการประชุมวิชาการ ทปอ. ปลายเดือนกรกฎาคมที่มหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป   ซึ่งคงจะได้มีการเชิญแต่ละคณะสาขาวิชาไปร่วมระดมความคิดเห็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้

                                ๔.๒ ประธาน ทปอ. มีข้อเสนอต่อกำหนดการประชุมวิชาการ ทปอ.ในเรื่อง admission  ว่าควรจะตัดพิธีการออกไปบ้าง  กับเสนอให้มีผู้อภิปรายนำในหัวข้อที่สอดคล้องกับการประชุมกลุ่มย่อย  อันได้แก่  รศ.มณฑล ในเรื่ององค์ประกอบและค่าน้ำหนัก  และ ศ.อุทุมพร ในเรื่องมาตรฐานข้อสอบ  ก็น่าจะเพียงพอ   เพื่อสงวนเวลาให้มากที่สุดสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย    กับทั้งเสนอให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพิ่มเติมรวมเป็น ๕ กลุ่ม  (ม.บูรพาเสนอมา ๓ กลุ่ม) คือ

                                กลุ่ม ๑  องค์ประกอบและค่าน้ำหนักกลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๑-๓ ตามการแบ่งกลุ่มสาขาวิชา)

กลุ่ม ๒ องค์ประกอบและค่าน้ำหนักกลุ่มสถาปัตย์ เกษตร และบริหารเศรษฐศาสตร์ (กลุ่ม ๔-๖ ตามการแบ่งกลุ่มสาขาวิชา)

กลุ่ม ๓ องค์ประกอบและค่าน้ำหนักกลุ่มครุ ศิลปกรรม และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ (กลุ่ม ๗-๙ ตามการแบ่งกลุ่มสาขาวิชา)

กลุ่ม ๔ มาตรฐานข้อสอบ

กลุ่ม ๕ การบริหารจัดการ

ที่ประชุมไม่มีมติออกมาชัดเจนว่าจะไปในทิศทางใด  แต่ก็ค่อนข้างกังวลกับกลุ่มสังคมมนุษยศาสตร์ที่มีความหลากหลายของรูปแบบการกำหนดค่าต่างๆ อย่างมาก  และไม่แน่ใจว่าจะอภิปรายระดมสมองวิพากษ์วิจารณ์กันได้มากน้อยเพียงไรต่อรูปแบบการนำเสนอองค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่มีความหลากหลายเช่นนี้

ประธานเห็นว่ากลไกที่สำคัญของการระดมสมองน่าจะได้แก่ฝ่ายเลขาสำหรับการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม  จึงขอให้ทางเจ้าภาพเตรียมบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอด้วย

 

         จากข้อมูลข้างต้น   ผมคิดว่าน่าจะมีเพียงเรื่องกำหนดเวลาการตัดชื่อที่จะไปถึง ทปอ.  การใช้ GAT  PAT  สำหรับรับตรง  และการประชุมสภาวิชาชีพ/ สาขาวิชา เพื่อกำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนักในอนาคต  เท่านั้น  นอกนั้น น่าจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเกินไป

Tags:

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น