แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในการสอบคัดเลือกฯ

1. Checklist สำหรับการปฏฺิบัติงาน Checklist 1

2. แบบฟอร์มคำสั่งฯ example

 

แบบฟอร์ม สำหรับการประมาณการงบประมาณ และการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ

1. แบบฟอร์ม งปม. ผ.01 plan-01

2. แบบฟอร์ม งปม. ค.01 Budget 01

 

แบบฟอร์มสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ

1. แบบฟอร์ม งปม. ค02 Budget 02

2. ใบสำคัญจ่าย payment voucher

 

แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดพิมพ์ข้อสอบ กรณีพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์

1. แบบฟอร์ม พ.01 Orders 01

2. แบบฟอร์ม พ.02 Orders 02

 

ประกาศ มธ. เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทน

1. ระเบียบ มธ. เรื่องการจ่ายค่าตอบแทน ระเบียบจ่ายค่าตอบแทนปี 34 และประกาศ ปี 50

 

หมายเหตุ : ฟอร์นที่สำนักทะเบียนฯ ใช้ คือ Th Sarauan New แต่คณะ/โครงการสามารถปรับเปลี่ยนตามที่หน่วยงานท่านใช้ได้ค่ะ 

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น