ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ยง เกี่ยวกับงานทะเบียนทางการศึกษา

1. เรื่องถอนชื่อคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ คลิก withdrawn

2. เรื่องการอนุมัติปริญญา คลิก Degree Authorization

เรื่องก่อนหน้า


ใส่ความเห็น