กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปีการศึกษา 2556 สรุปเป็นเนื้อหาสั้นๆ แต่เข้าใจถึงกระบวนการจัดทำ KM ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทางกองส่งเสริมมาตรฐานฯ ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของ 5 หน่วยงาน ดังนี้

เรื่องทั้งหมด

1. สถาบันไทยคดีศึกษา : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. คณะพยาบาลศาสตร์ : การสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ และ การผลิตผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

3. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม : การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4. สำนักทะเบียนและประมวลผล : การบริหารงานรับเข้าศึกษา กิจกรรม การรับสมัครออนไลน์ และ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

5. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : การใช้เกมจำลองธุรกิจเพื่อการสอน

 

ซึ่งทั้ง 5 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย 7 กิจกรรม รายละเอียดติดตามได้จาก Link

 

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น