ปีการศึกษา 2557 สำนักทะเบียนฯ ได้บริการผู้ใช้บริการทุกกลุ่มด้วยการส่งมอบรอยยิ้ม ความใส่ใจ เต็มใจ ให้บริการ สอดคล้องตามกลยุทธ์ด้าน Smile โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการได้รับรอยยิ้ม และความประทับใจบริการในทุกมิติของสำนักทะเบียนฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมให้บริการ ให้คำปรึกษาบริการทางการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ด้วยอัธยาศัย ไมตรีที่ดี มีการให้บริการอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน ด้วยความสะดวกรวดเร็ว พื้นที่สำหรับการให้บริการมีความเหมาะสม เป็นสัดเป็นส่วน มีการแสดงป้ายจุดบริการสังเกตเห็นได้ชัดเจน คุณภาพการให้บริการระบบสารสนเทศ มีความเสถียร ถูกต้อง เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และสุดท้ายคุณภาพบริการข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ และ Facebookมีการนำเสนอที่น่าสนใจและข้อมูลมีความทันสมัย ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่ผู้ใช้บริการรับรู้ข่าวสารจากสำนักทะเบียนฯ

      สำนักทะเบียนฯ สำรวจความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 2,247 คน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการมากที่สุด โดยสำรวจผู้ใช้บริการ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา 1,892 คนกลุ่มบุคลากรภายใน ประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำคณะ สำนัก 279 คนและกลุ่มบุคคลภายนอก 76 คน ประกอบด้วยศิษย์เก่า บุคคลที่สนใจเข้าศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.60 โดยทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจการให้บริการ ดังนี้

            1) กลุ่มนักศึกษา  จำนวน 1,892 คนมีความพึงพอใจการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.54 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70.80

           2) กลุ่มบุคลากรภายใน ประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำคณะ หรือสำนัก จำนวน 279 คน มีความพึงพอใจการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.71 คิดเป็นร้อยละ 74.20

           3) กลุ่มบุคคลภายนอก ประกอบด้วย ศิษย์-เก่า บุคคลที่สนใจเข้าศึกษา จำนวน 76 คน มีความพึงพอใจการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.00

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>REG sastisfaction 2557

เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น