สำนักทะเบียนและประมวลผลทำการสำรวจการรับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์ของผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับบริการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สนท. มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้มีการนำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ไปปรับปรุง เพื่อให้ทุกบริการทางการศึกษาของ สนท. มีประสิทธิภาพ

          การสำรวจการรับรู้ข่าวสารแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนแรกเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ใช้บริการรับรู้ข้อมูลของ สนท. ส่วนที่สองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้บริการต่อบริการของ สนท. และส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการรูปแบบใหม่ของ สนท. ประกอบด้วย     TU-NEWS บริการส่งข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาผ่าน SMS ของ ระบบ AISe-Purse บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านบัตรนักศึกษา Automatic Document Machine บริการผลิตใบรับรอง อัตโนมัติ VDO ความรู้บริการทางการศึกษา จากสถานี YouTube : NuREG Thammasat

ตุลาคม 2557- มิถุนายน 2558 สนท. ได้ทำการสำรวจการรับรับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์ ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,231 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหญิง 737 คน (59.87%) และนักศึกษาชาย 494 คน (40.13%) 

นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ 893 คน (73.00%) รองลงมากลุ่มวิทยาศาสตร์ 216 คน (17.00%) และกลุ่มสุขศาสตร์ 120 คน (10.00%)

           ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา สนท. ได้จัดทำ VDO ความรู้บริการทางการศึกษา มีการเผยแพร่ผ่านสถานี YouTube : NuREG Thammasat สถานีดังกล่าวได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับงานบริการทางการศึกษาของ สนท. ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เคยชมวีดีโอ จากสถานี Youtube: NuREG Thammasat ความถี่ในการชม  1-2 ครั้ง จำนวน 525 คน (43.00%) รองลงมาไม่เคยชมวีดีโอเลย จำนวน 483 คน (39.00%) และเคยชม 3-4 ครั้ง จำนวน 188 คน (15.00%) ตามลำดับ

             การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการรับรู้ข่าวสาร สนท. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษา ดังนั้นการสื่อสารให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของ สนท. จะเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ปัจจุบัน สนท. มีการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม และจากการสำรวจพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รับข้อมูลของ สนท. จาก เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th จำนวน 1,101 คน (89.59%) รองลงมาเพื่อน/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ จำนวน 533 (43.37%) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 450 คน (36.62%) ตามลำดับ

             สนท. สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 4 บริการใหม่ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายบริการ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจทุกบริการใหม่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ บริการ VDO ความรู้บริการทางการศึกษา จากสถานี YouTube : NuREG Thammasat ค่าเฉลี่ย 3.52 (70.40%) รองลงมามีความพึงพอใจ TU-NEWS บริการส่งข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาผ่าน SMS ของ ระบบ AIS ค่าเฉลี่ย 3.41 (68.20%) มีความพึงพอใจ Automatic Document Machine บริการผลิตใบรับรองอัตโนมัติค่าเฉลี่ย 3.39 (67.800%) และมีความพึงพอใจ e-Purse บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านบัตรนักศึกษาค่าเฉลี่ย 3.29 (65.80%) ตามลำดับ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>

เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น