เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการเงิน ส่งผลให้แบบฟอร์มที่เคยแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีความเหมาะสม ดังนั้น งานงบประมาณ จึงจัดทำแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่เพื่อให้คณะ/ โครงการ ได้นำไปใช้ เพื่อที่จะไม่ต้องแก้ไขแบบฟอร์ม ตอนที่จัดส่งมาขออนุมัติงบประมาณ

ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในการสอบคัดเลือกฯ

1. Checklist สำหรับการปฏฺิบัติงาน Checklist 1

2. แบบฟอร์มคำสั่งฯ example

 

แบบฟอร์ม สำหรับการประมาณการงบประมาณ และการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ

1. แบบฟอร์ม งปม. ผ.01 plan-01

2. แบบฟอร์ม งปม. ค.01 Budget-01 (59)

3. Checklist Checklist-1

 

แบบฟอร์มสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ

1. แบบฟอร์ม งปม. ค02 Budget-02 (59)

2. ใบสำคัญจ่าย payment voucher

 

แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดพิมพ์ข้อสอบ กรณีพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์

1. แบบฟอร์ม พ.01 Orders-01 (59)

2. แบบฟอร์ม พ.02 Orders 02

 

ประกาศ มธ. เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทน

1. ระเบียบ มธ. เรื่องการจ่ายค่าตอบแทน ระเบียบจ่ายค่าตอบแทนปี 34 และประกาศ ปี 50

 

หมายเหตุ : ฟอร์นที่สำนักทะเบียนฯ ใช้ คือ Th Sarauan New แต่คณะ/โครงการสามารถปรับเปลี่ยนตามที่หน่วยงานท่านใช้ได้ค่ะ 

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น