เล่มคู่มือความรู้เล่มนี้ เป็นการต่อยอดจากการจัดทำคู่มือความรู้ของสำนักทะเบียนและประมวลผล เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อปรับปรุง แก้ไขคู่มือเดิมที่เคยเผยแพร่ให้คณะ/โครงการต่างๆ นำไปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือกฯ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว

 

 

 

 

 

สำนักทะเบียนฯ จึงเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจขั้นตอนดังกล่าว สามารถ Download เอกสาร ได้ตามนี้ค่ะ >>> KM REG Budget

เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น