ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมืองประกันคุณภาพการศึกษา

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานคุณภาพการศึกษา


ฟฟฟ

งานจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพหรือจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง งานจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) การปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน