คลังความรู้รวมภายในชุมชนงานทะเบียน


เล่มคู่มือความรู้เล่มนี้ เป็นการต่อยอดจากการจัดทำคู่มือความรู้ของสำนักทะเบียนและประมวลผล เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อปรับปรุง แก้ไขคู่มือเดิมที่เคยเผยแพร่ให้คณะ/โครงการต่างๆ นำไปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือกฯ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว           สำนักทะเบียนฯ จึงเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจขั้นตอนดังกล่าว สามารถ Download เอกสาร ได้ตามนี้ค่ะ >>> KM REG Budget

เริ่มแล้วกับการรับสมัครโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 และโครงการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการจัดทำสรุปแผนการรับนักศึกษาในแต่ละคณะ/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นข้อมูลพื่นฐานสำหรับผู้ที่สนใน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ plan 2559 ตัวอย่างแผนการรับนักศึกษา และสามารถติดตามรายละเอียด และการสมัครได้ทาง www.reg.tu.ac.th    

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการเงิน ส่งผลให้แบบฟอร์มที่เคยแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีความเหมาะสม ดังนั้น งานงบประมาณ จึงจัดทำแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่เพื่อให้คณะ/ โครงการ ได้นำไปใช้ เพื่อที่จะไม่ต้องแก้ไขแบบฟอร์ม ตอนที่จัดส่งมาขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในการสอบคัดเลือกฯ 1. Checklist สำหรับการปฏฺิบัติงาน Checklist 1 2. แบบฟอร์มคำสั่งฯ example   แบบฟอร์ม สำหรับการประมาณการงบประมาณ และการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ 1. แบบฟอร์ม งปม. ผ.01 plan-01 2. แบบฟอร์ม งปม. ค.01 Budget-01 (59) 3. Checklist Checklist-1   แบบฟอร์มสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกฯ 1. แบบฟอร์ม งปม. ค02 Budget-02 (59) 2. ใบสำคัญจ่าย payment voucher   แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดพิมพ์ข้อสอบ กรณีพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์ 1. แบบฟอร์ม พ.01 Orders-01 (59) 2. แบบฟอร์ม […]

1. แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณ 1.1 ขออนุมัติงบประมาณรายการทั่วไป budget 01 1.2 ขออนุมัติค่ารับรอง budget 02 1.3 ขออนุมัติโครงการ Project-01 1.4 ขออนุมัติจัดซื้อ เช่น จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานครัว buy 01 1.5 ขออนุมัติจัดจ้าง เช่น จ้างเหมาบริการต่างๆ buy 02 2. ขออนุมัติ O.T. 2.1 แบบฟอร์มขออนุมัติ OT 01-1.3 2.2 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย OT 02-1.4 OT 02 – 2.4 OT 02 – 3.4 OT 02 – 4.4 3. ขออนุมัติทุนสงเคราะห์ 3.1 ขออนุมัติจ้าง  Help01-59 3.2 ขออนุมัติเบิกค่าจ้าง  Help02-59 3.3 แบบลงชื่อปฏิบัติงาน Help03-59 3.4 […]

ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง  และแผนงาน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมติ ครม. ศึกษารายละเอียดได้ที่ >> Cautioninpurchasing

กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปีการศึกษา 2556 สรุปเป็นเนื้อหาสั้นๆ แต่เข้าใจถึงกระบวนการจัดทำ KM ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทางกองส่งเสริมมาตรฐานฯ ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของ 5 หน่วยงาน ดังนี้ เรื่องทั้งหมด 1. สถาบันไทยคดีศึกษา : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2. คณะพยาบาลศาสตร์ : การสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ และ การผลิตผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 3. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม : การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 4. สำนักทะเบียนและประมวลผล : การบริหารงานรับเข้าศึกษา กิจกรรม การรับสมัครออนไลน์ และ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 5. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : การใช้เกมจำลองธุรกิจเพื่อการสอน   ซึ่งทั้ง 5 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย 7 กิจกรรม รายละเอียดติดตามได้จาก Link  

         สำนักทะเบียนและประมวลผลทำการสำรวจการรับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์ของผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับบริการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สนท. มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้มีการนำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ไปปรับปรุง เพื่อให้ทุกบริการทางการศึกษาของ สนท. มีประสิทธิภาพ           การสำรวจการรับรู้ข่าวสารแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนแรกเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ใช้บริการรับรู้ข้อมูลของ สนท. ส่วนที่สองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้บริการต่อบริการของ สนท. และส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการรูปแบบใหม่ของ สนท. ประกอบด้วย     TU-NEWS บริการส่งข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาผ่าน SMS ของ ระบบ AISe-Purse บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านบัตรนักศึกษา Automatic Document Machine บริการผลิตใบรับรอง อัตโนมัติ VDO ความรู้บริการทางการศึกษา จากสถานี YouTube : NuREG Thammasat ตุลาคม 2557- มิถุนายน […]

           ปีการศึกษา 2557 สำนักทะเบียนฯ ได้บริการผู้ใช้บริการทุกกลุ่มด้วยการส่งมอบรอยยิ้ม ความใส่ใจ เต็มใจ ให้บริการ สอดคล้องตามกลยุทธ์ด้าน Smile โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการได้รับรอยยิ้ม และความประทับใจบริการในทุกมิติของสำนักทะเบียนฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมให้บริการ ให้คำปรึกษาบริการทางการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ด้วยอัธยาศัย ไมตรีที่ดี มีการให้บริการอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน ด้วยความสะดวกรวดเร็ว พื้นที่สำหรับการให้บริการมีความเหมาะสม เป็นสัดเป็นส่วน มีการแสดงป้ายจุดบริการสังเกตเห็นได้ชัดเจน คุณภาพการให้บริการระบบสารสนเทศ มีความเสถียร ถูกต้อง เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และสุดท้ายคุณภาพบริการข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ และ Facebookมีการนำเสนอที่น่าสนใจและข้อมูลมีความทันสมัย ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่ผู้ใช้บริการรับรู้ข่าวสารจากสำนักทะเบียนฯ       สำนักทะเบียนฯ สำรวจความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 2,247 คน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการมากที่สุด โดยสำรวจผู้ใช้บริการ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา 1,892 คนกลุ่มบุคลากรภายใน ประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำคณะ สำนัก 279 […]

กิจกรรมดีๆ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลได้มีส่วนร่วม…การสัมมนาโครงการการเรียนรู้ (Knowledge Management) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ “ดี” ในการจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงาน/ส่วนกลาง มธ. ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 19 มิ.ย. 58 ณ ห้องประชุมแพทย์โดม2 อาคารเเพทยศาสตร์…สำนักทะเบียนฯ ได้รับเกียรติโดยมีหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล นางสาวสาริยา นวมจิต เป็นตัวเเทนถ่ายทอดความรู้ส่วนหนึ่งภายในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ด้วย       ถ้าหากมีกิจกรรมดีๆ ก็จะแชร์อีกนะคะ ^^