1. แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณ

1.1 ขออนุมัติงบประมาณรายการทั่วไป budget 01

1.2 ขออนุมัติค่ารับรอง budget 02

1.3 ขออนุมัติโครงการ Project-01

1.4 ขออนุมัติจัดซื้อ เช่น จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานครัว buy 01

1.5 ขออนุมัติจัดจ้าง เช่น จ้างเหมาบริการต่างๆ buy 02

2. ขออนุมัติ O.T.
2.1 แบบฟอร์มขออนุมัติ

OT 01-1.3

2.2 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย

OT 02-1.4

OT 02 – 2.4

OT 02 – 3.4

OT 02 – 4.4

3. ขออนุมัติทุนสงเคราะห์
3.1 ขออนุมัติจ้าง  Help01-59

3.2 ขออนุมัติเบิกค่าจ้าง  Help02-59

3.3 แบบลงชื่อปฏิบัติงาน Help03-59

3.4 ใบสมัคร Help04-59

4. ขออนุมัติอบรม
4.1 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ขออนุมัติ train (01)

รายงานผล train (05)

4.2 สำหรับหัวหน้าฝ่าย

ขออนุมัติ train (02)

รายงานผล train (06)

Tags:
เรื่องก่อนหน้า

เรื่องถัดไป


ใส่ความเห็น